Prva faza – industrijsko istraživanje – projekta Razvoj sustava grijanja s Višenamjenskim solarnim kolektorom (VSK) uspješno je provedena. Isporučeni su svi predviđeni rezultati, te su postignuti svi preduvjeti za provedbu sljedeće faze projekta, te za konačni razvoj potpuno komercijalnog rješenja u budućnosti.

Planirane aktivnosti faze koja je predmet izvještaja su ostvarene. Napravljen je prototip kolektora sa pripadajućim poklopcima, te su provedena inicijalna testiranja na temelju kojih je formuliran novi oblik sekcija i poklopaca. Napravljena su istraživanja i ispitivanja materijala temeljem kojih je bilo moguće definirati novu formulaciju materijala za nove sekcije koje će se ispitivati u idućoj fazi projekta. Napravljen je proračun dimenzija (unutarnjih i vanjskih) kolektora čime je omogućena izrada prototipa. Napravljen je i testiran mikrokontroler koji omogućava upravljanje radom sustava sa višenamjenskim solarnim kolektorom. Napravljen je model za proračun programa kolektora, a koji točno simulira rad kolektora u raznim programima tj. uvjetima rada.

Ova faza projekta je naišla na više neočekivanih problema u svojoj provedbi, koji su u konačnici rezultirali time da je provedba morala biti produljena za duži period, no unatoč tome je uspješno dovršena. Promjene na tržištu su stalan rizik kod razvojnih projekta za proizvode koji su na samom vrhu vala tehnološkog razvoja, te se i ovaj projekt morao prilagođavati promjenama na tržištu, što je i uspješno napravljeno.

Ovaj projekt nije izbjegao utjecaje globalne pandemije, te je ona bila razlog za dodatno produljenje trajanja prve faze. Sama priroda razvoja proizvoda zahtjeva puno rada na lokaciji, obrade uzoraka i sličnih aktivnosti koje zahtijevaju boravak sudionika projekta u velikoj blizini jedni drugima, a što nije bilo moguće za vrijeme inicijalnog perioda pandemije. Sa smanjenjem restrikcija i prilagodbom načina rada novonastalim uvjetima ovi rizici su umanjeni, te je bilo moguće uspješno dovršiti fazu projekta.

Druga faza – eksperimentalni razvoj– ovog projekta uspješno je provedena. Isporučeni su svi predviđeni rezultati, te je u nekim dijelovima i premašeno ono što je bilo originalno predviđeno. Provedbom ove faze projekta postignuti su svi preduvjeti za provedbu iduće faze projekta, te za konačni razvoj potpuno komercijalnog rješenja u budućnosti.

Planirane aktivnosti faze koja je predmet izvještaja su ostvarene. Sastavljen je ispitni sustav kolektora sa pripadajućim spremnicima, te su provedena inicijalna testiranja na temelju kojih su dobivene spoznaje o funkcioniranju sustava u pogonu. Napravljen je solarni simulator kojim je moguće provoditi ispitivanja kolektora i u uvjetima kada nema sunčevog zračenja, a što značajno pojednostavljuje i pospješuje eksperimentalni razvoj. Napravljena je upravljačka jedinica koja omogućuje ispitivanje sustava u realnim uvjetima, a koja koristi mikrokontroler razvijen u sklopu industrijskog istraživanja.

Početak provođenja ove faze je bio odgođen zbog toga što je prethodna faza, zbog nepredviđenih problema povezanih sa pandemijom, bila produljena. Promjene na tržištu su stalan rizik kod razvojnih projekta za proizvode koji su na samom vrhu vala tehnološkog razvoja, te se i ovaj projekt morao prilagođavati promjenama na tržištu, što je i uspješno napravljeno. Kroz tu prilagodbu je postignuto da konačni proizvod ostane kompetitivan u odnosu na tehnička rješenja koja su u međuvremenu postala dominantna na tržištu, te da je u mogućnosti odgovoriti na izazove koje bi mogle predstavljati buduće promjene na tržištu. Sve to govori u korist daljnjeg nastavka razvoja na ovom projektu.

Treća faza – studija izvedivosti– ovog projekta uspješno je provedena. Isporučeni su svi predviđeni rezultati. Izrađena je studija izvedivosti koja pruža referentni okvir kojim se podržava proces donošenja odluke u vezi s realizacijom projekta tj. doprinosi uspješnoj komercijalizaciji novog proizvoda prvenstveno na hrvatsko tržište.